JUDO   |   KARATE   |   AIKIDO
Etusivu
2.kyu sininen | Tulosta |

Karate kihon
Sonoba kuukanzuki
Shikodachi oizuki
Zenkutsudachi oizuki
Gyakuzuki
Nagashizuki
Kaiten tettsui
Haitouchi
Shutouchi
Urakenuchi
Enpi

Gedanbarai-gyakuzuki
Chudanuke-gyakuzuki
Jodanuke-gyakuzuki
Uchiuke
Shutouke
Morote chudanuke

Maegeri
Mawashigeri
Komawashigeri
Kaiten sokutogeri (etukautta)
Kaiten sokutogeri (takakautta)
Uchirogeri
Ushiromawashigeri
Nimaegeri 1-3
Hantobi sokutogeri
Sotai
Senpuugeri

Renzokuwasa: 1-4
Oyokumite: 1-4
Kihon no kooboowasa: 1-3
Yakusoku kumite: 1-37

Kata
Pinan shodan, Pinan nidan, Pinan sandan, Pinan yondan
Kihon kata (kaikki)
Wanshu, Ananku, Seisan

Tankensabaki: 1-3

Jiyukumite (boogutsuki)