JUDO   |   KARATE   |   AIKIDO
Etusivu
3.kyu vihreä | Tulosta |

Karate kihon
Sonoba kuukanzuki
Shikodachi oizuki
Zenkutsudachi oizuki
Gyakuzuki
Nagashizuki
Kaiten tettsui
Haitouchi
Shutouchi
Urakenuchi

Gedanbarai-gyakuzuki
Chudanuke-gyakuzuki
Jodanuke-gyakuzuki
Uchiuke
Shutouke

Maegeri
Mawashigeri
Komawashigeri
Kaiten sokutogeri (etukautta)
Kaiten sokutogeri (takakautta)
Uchirogeri
Ushiromawashigeri
Nimaegeri 1-3

Renzokuwasa: 1-3

Oyokumite: 1-3

Kihon no kooboowasa: 1-3

Yakusoku kumite: 1-30

Kata
Pinan shodan, Pinan nidan, Pinan sandan
Kihon kata (kaikki)
Wanshu, Ananku

Tankensabaki: 1-3